Regulamin

 

I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie portalu Polska Witalna, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Portal”- stronę główną www.polskawitalna.pl oraz jej podstrony,
 2. „Wykonawca”- właściciel Portalu tj. Polska Witalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi, ul. Matejki 34a, 90-237 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000477763, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 725-207-07-13, REGON: 101668665, kapitał zakładowy 75 000 zł, e-mail: biuro@polskawitalna.pl; wskazany adres jest jednocześnie adresem biura Wykonawcy,
 3. „Użytkownik”- każdy internauta, który zawarł z Wykonawcą umowę o założenie konta w Portalu, przy czym Użytkownicy dzielą się na:
  1. „Użytkownika Indywidualnego” - Użytkownik, który zawarł za pośrednictwem Portalu umowę o założenie Konta opisaną w postanowieniu § 8 Regulaminu,
  2. „Użytkownika Firmowego” – Użytkownik, który zawarł za pośrednictwem Portalu umowę o założenie Konta opisaną w postanowieniu § 18 Regulaminu,
 4. „Konto”- konto Użytkownika założone przez niego w Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. „Generator”- karta z indywidualnym numerem – „Generator Witalny”, na podstawie której Użytkownik Indywidualny będzie mógł skorzystać z usług Użytkowników Firmowych, których ogłoszenia znajdują się na Portalu korzystając z rabatów i promocji przysługujących Użytkownikom Indywidualnym w związku z posiadaniem Konta,
 6. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.


II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wykonawcę na rzecz Użytkowników polegających na: umożliwieniu założenia Konta, stworzenia własnego profilu, umożliwieniu Użytkownikom Firmowym ogłaszania za pośrednictwem Portalu swoich usług, promowania swojej działalności oraz umożliwieniu Użytkownikom Indywidualnych, po uzyskaniu akceptacji ze strony Wykonawcy, prowadzenia swojego bloga w ramach Portalu.

§ 3

Do korzystania z Portalu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

§ 4

Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Konta. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9 - § 11 Polityki Prywatności i Plików Cookies.

§ 5


 1. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu drugiego niniejszego paragrafu, każdy Użytkownik może założyć w Portalu tylko jedno Konto.
 2. Dopuszczalne jest równoczesne posiadanie przez jednego Użytkownika jednego Konta Użytkownika Indywidualnego oraz jednego Konta Użytkownika Firmowego.


§ 6

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Portalu.

§ 7

Zabronione jest dodawanie do Portalu jakichkolwiek treści, które nie są zgodne z tematyką Portalu, naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

III. Użytkownik Indywidualny.

a. Założenie Konta.

§ 8


 1. Osoba chcąca zawrzeć z Wykonawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Rejestracja”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Wykonawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika Indywidualnego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, hasło i adres zamieszkania.
 2. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Portalu niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.
 4. Kliknięcie przycisku „Załóż Konto” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wykonawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Wykonawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Wykonawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. Przy czym, umowa o założenie Konta jest zawierana pod warunkiem zawieszającym aktywacji Konta przez Klienta Indywidualnego zgodnie z postanowieniami ustępu szóstego i siódmego niniejszego paragrafu. Jednocześnie następuje przekierowanie osoby chcącej zawrzeć z Wykonawcą umowę o założenie Konta na stronę internetową usługi Przelewy24 , w celu dokonania płatności abonamentu, o którym mowa w postanowieniach § 12 Regulaminu.
 5. Osoby, które przed założeniem Konta otrzymały od Wykonawcy Generator, zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 4 Regulaminu, i wpisały numer Generatora w odpowiednim polu formularza rejestracyjnego, nie są przekierowywane na stronę Przelewy24.
 6. Wykonawca po wysłaniu do niego formularza, zgodnie z postanowieniem ustępu czwartego niniejszego paragrafu, wysyła do Użytkownika Indywidualnego, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym do Konta. W treści wiadomości będą zamieszczone linki do Regulaminu i polityki prywatności i plików cookies.
 7. W celu aktywowania Konta, Użytkownik Indywidualny musi kliknąć odpowiedni link, podany w e-mailu, o którym mowa w postanowieniu ustępu powyższego.
 8. Jeżeli Użytkownik Indywidualny jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Wykonawcy.


b. Ogólne zasady korzystania dla Użytkowników Indywidualnych.


§ 9

Użytkownikami Indywidualnymi mogą być osoby fizyczne.

§ 10

Za pośrednictwem Konta Użytkownik Indywidualny ma możliwość:

 1. stworzenia własnego profilu i zmiany swoich danych,
 2. dodawania swojego opisu,
 3. dodawania ulubionych miejsc, książek, filmów, inspirujących osób i wydarzeń,
 4. dodawania zdjęć do Konta,
 5. dodawania zdjęć do galerii miejsc i wydarzeń utworzonych przez Użytkowników Firmowych,
 6. dodawania znajomych, przeglądania listy znajomych,
 7. tworzenia własnego bloga, zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu,
 8. podglądu dokonanych przez siebie rozliczeń,
 9. skorzystania z usługi Harmonizatora, tj. usługi, za pomocą której Użytkownik Indywidualny będzie mógł ustalić obecny poziom satysfakcji w danych dziedzinach, a także poziom, jaki ma zamiar osiągnąć. Wykonawca za pośrednictwem Portalu będzie dostosowywał najbardziej odpowiednie ogłoszenia usług oferowanych przez Użytkowników Firmowych, w celu zwiększenia poziomu satysfakcji Użytkownika Indywidualnego.


§ 11

Zabronione jest dodawanie przez Użytkownika Indywidualnego do swojego Konta jakichkolwiek informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, niezgodnych z przeznaczeniem lub tematyką Portalu, w tym zdjęć naruszający prawa autorskie lub wizerunek innych osób, danych osobowych innych osób lub opisów o charakterze wulgarnym.

§ 12


 1. Użytkownicy Indywidualni ponoszą za korzystanie z Portalu roczną opłatę abonamentową w wysokości 99 zł brutto, zwaną dalej „Abonamentem”.
 2. Abonament powinien zostać opłacony przez Użytkownika Indywidualnego w terminie 7 dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego.
 3. Po założeniu Konta, Użytkownik Indywidualny otrzymuje od Wykonawcy Generator w terminie określonym w postanowieniu ustępu szóstego niniejszego paragrafu. Okres ważności Generatora wynosi 1 rok od dnia jego wydania. Do czasu otrzymania Generatora, Wykonawca udostępni Użytkownikowi Indywidualnemu Generator w wersji elektronicznej, który pełnić będzie rolę tymczasowego Generatora.
 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo przyznania Generatorów wybranym przez siebie osobom przed założeniem przez te osoby Konta. Osoby te, w przypadku zawarcia umowy o założenie Konta, zwolnione są z opłaty Abonamentu za pierwszy okres abonamentowy.
 5. Po upływie ważności Generatora Użytkownik Indywidualny otrzyma od Wykonawcy kolejny Generator po każdorazowym uregulowaniu przez Użytkownika Indywidualnego Abonamentu za kolejny rok. Postanowienie ustępu trzeciego zdanie trzecie niniejszego paragrafu stosuje się.
 6. Generator przesyłany jest Użytkownikowi Indywidualnemu kurierem lub pocztą na koszt Wykonawcy w ciągu 15 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty za pomocą Przelewy24.
 7. Termin, do kiedy opłacony jest Abonament, Użytkownik będzie mógł sprawdzić w zakładce „Mój profil” po kliknięciu przycisku „Rozliczenia”.


§ 13

Umowa o założenie Konta z Użytkownikiem Indywidualnym zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 14


 1. Użytkownik Indywidualny ma prawo w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć umowę o założenie Konta. W tym celu Użytkownik Indywidualny powinien:
  1. przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy: e-mailem na adres: biuro@polskawitalna.pl albo listem na adres Wykonawcy podany w § 1 Regulaminu albo
  2. w inny sposób, jak przykładowo przez złożenie stosownego oświadczenia do protokołu w siedzibie Wykonawcy określonej w § 1 Regulaminu.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta przez Użytkownika Indywidualnego w trybie przewidzianym w postanowieniu ustępu powyższego, uiszczony przez niego Abonament zostaje mu zwrócony w części proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu abonamentowego. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od dnia podania przez Użytkownika Indywidualnego Wykonawcy numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot lub przekazania informacji, by zwrot nastąpił przekazem pocztowym na wskazany przez Użytkownika Indywidualnego adres.


§ 15


 1. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia Użytkownikowi Indywidualnemu umowy o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Indywidualnego któregokolwiek z postanowień: §§ 8 ust. 2, 11 lub 12 ust. 2 Regulaminu. Postanowienie § 14 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 2. Oświadczenie woli Wykonawcy w powyższym przedmiocie może być złożone za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na mail Użytkownika Indywidualnego podany przy rejestracji w Portalu.


§ 16

Użytkownik Indywidualny udziela Wykonawcy zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku przedstawionego na zdjęciach umieszczonych przez Użytkownika Indywidualnego w Koncie, za pośrednictwem Portalu w zakresie koniecznym do realizacji usług związanych z Kontem Użytkownika Indywidualnego. Zgoda jest wyrażona na czas trwania umowy o założenie Konta.

c. Blog.

§ 17


 1. Użytkownik Indywidualny, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Wykonawcy, może prowadzić za pośrednictwem Portalu swój blog, zwany w dalszej części Regulaminu „Blogiem”. Akceptacji ze strony Wykonawcy podlegać będzie w szczególności zakres tematyczny Bloga. Prośba o akceptację oraz sama akceptacja mogą następować drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili.
 2. Dodawanie kolejnych wpisów na Blogu może nastąpić po zalogowaniu się Użytkownika Indywidualnego na swoje Konto.
 3. W celu dodania kolejnego wpisu należy kliknąć zakładkę „Mój profil”, i kliknąć przycisk „Blog". Następnie należy wypełnić odpowiedni formularz i wpisać w odpowiednie rubryki tytuł wpisu oraz jego treść w odpowiednim polu formularza.
 4. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie innych osób.
 5. Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje zamieszczenie wpisu na odpowiedniej podstronie Portalu.
 6. Wykonawca nie będzie zapoznawał się z treścią zamieszczanych na Blogach wpisów Użytkowników przed ich zamieszczeniem w Portalu.


IV. Użytkownik Firmowy.

a. Założenie Konta.

§ 18


 1. Osoba chcąca zawrzeć z Wykonawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Rejestracja”. Następnie należy kliknąć zakładkę „Klient firmowy”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Wykonawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika Firmowego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, firmę działalności gospodarczej, numer NIP.
 2. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Portalu niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.
 4. Kliknięcie przycisku „Załóż Konto” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wykonawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Wykonawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Wykonawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. Przy czym, umowa o założenie Konta jest zawierana pod warunkiem zawieszającym aktywacji Konta przez Użytkownika Firmowego zgodnie z postanowieniami ustępu pięć i sześć niniejszego paragrafu.
 5. Wykonawca po wysłaniu do niego formularza, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Użytkownika Firmowego, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z linkiem aktywacyjnym do Konta. W treści wiadomości będą zamieszczone linki do Regulaminu i polityki prywatności i plików cookies.
 6. W celu aktywowania Konta, Użytkownik Firmowy musi kliknąć odpowiedni link, podany w e-mailu, o którym mowa w postanowieniu ustępu powyższego.


b. Ogólne zasady korzystania dla Użytkowników Firmowych.

§ 19

Za pośrednictwem Konta Użytkownik Firmowy ma możliwość:

 1. zmiany swoich danych, w tym wskazania osoby odpowiedzialnej za kontakt z Wykonawcą, jej adresu e-mail i numeru telefonu,
 2. dodawania zdjęć do Konta,
 3. zaprezentowania swojej oferty,
 4. promowania własnej firmy na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu,
 5. dodawania wydarzeń na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.


§ 20

Zabronione jest dodawanie przez Użytkownika Firmowego do Konta jakichkolwiek informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, niezgodnych z przeznaczeniem lub tematyką Portalu, przykładowo linki do innych stron www, wpisy wulgarne lub mające na celu obrażenie innych osób.

§ 21

Użytkownik Firmowy nie opłaca Abonamentu, jest jednak zobowiązany zapewnić Użytkownikom Indywidualnym jedną z następujących korzyści:

 • stałe rabaty – zwane „Ukłonami”, przy czym rabat w ramach tej korzyści nie może być niższy niż 5% ceny podstawowej,
 • sympatyczne gesty – zwane „Od serca”,
 • zjawiskowe zbiegi okoliczności czyli rabaty powyżej 25% ceny – zwane „Fuksami”.

Szczegółowe wyjaśnienie opisanych powyżej korzyści znajduje się na odpowiedniej podstronie Portalu w Koncie Użytkownika Firmowego.


§ 22

Użytkownik Firmowy ma prawo w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć umowę o założenie Konta. W tym celu Użytkownik Firmowy powinien:

 1. przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy: e-mailem na adres:biuro@polskawitalna.pl albo listem na adres Wykonawcy podany w § 1 Regulaminu albo
 2. w inny sposób, jak przykładowo przez złożenie stosownego oświadczenia do protokołu w siedzibie Wykonawcy określonej w § 1 Regulaminu.


§ 23


 1. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia Użytkownikowi Firmowemu umowy o założenie Konta za skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Firmowego któregokolwiek z postanowień: §§ 18 ust. 2 lub 20 Regulaminu.
 2. Oświadczenie woli Wykonawcy w powyższym przedmiocie może być złożone za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na mail Użytkownika Firmowego podany przy rejestracji w Portalu.


c. Promowanie firmy.

§ 24


 1. Użytkownik Firmowy ma możliwość skorzystać z usługi promowania swojej firmy za pośrednictwem Portalu. W tym celu powinien kliknąć przycisk „Mój profil”, a następnie kliknąć zakładkę „Promuj Firmę”.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru okresu promowania swojej firmy za pośrednictwem Portalu. Wyświetlony okres promowania firmy wraz z ceną stanowią ofertę skierowaną do Użytkownika Firmowego przez Wykonawcę na skorzystanie z tej usługi.
 3. Ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wykonawca może dokonywać modyfikacji cen. Zmiany takie nie mają jednak wpływu na zawarte już z Użytkownikami Firmowymi umowy promocji firmy.
 4. Kliknięcie przycisku „Przejdź do płatności” powoduje przesłanie formularza do Wykonawcy i powoduje przyjęcie oferty Wykonawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu drugiego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą dochodzi między Użytkownikiem Firmowym a Wykonawcą do zawarcia umowy w przedmiocie promowania firmy. Następnie Użytkownik Firmowy zostanie przekierowany na stronę internetową usługiPrzelewy24, w celu dokonania płatności.


d. Dodawanie wydarzenia.

§ 25


 1. Użytkownik Firmowy ma możliwość tworzenia wydarzenia, skierowanego do Użytkowników Indywidualnych, zwanego dalej „Wydarzeniem”.
 2. Dodawanie kolejnych Wydarzeń może nastąpić po zalogowaniu się Użytkownika Firmowego na swoje Konto.
 3. W celu dodania Wydarzenia należy kliknąć zakładkę „Mój profil”, i kliknąć zakładkę „Wydarzenia", a następnie przycisk „Dodaj wydarzenie”. Następnie należy wypełnić odpowiedni formularz i wpisać w odpowiednie rubryki tytuł Wydarzenia, jego opis, cenę, datę trwania, a także wybrać dział, którego dotyczy Wydarzenie oraz atrybuty, jakimi się charakteryzuje. Należy także podać wartość rabatu, przy czym nie może być ona niższa niż 5 % ceny wyjściowej.
 4. Przy zgłaszaniu Wydarzenia Użytkownik Firmowy ma możliwość dodawania kolejnych rabatów i promocji dla Użytkowników Indywidualnych.
 5. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób.
 6. Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje zamieszczenie wydarzenia na odpowiedniej podstronie Portalu.
 7. Wykonawca nie będzie zapoznawał się z treścią zamieszczanych Wydarzeń przed ich zamieszczeniem w Portalu.


V. Reklamacje.

§ 26


 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy biuro@polskawitalna.pl, pocztą bezpośrednio na adres Wykonawcy podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Wykonawcy wskazanej w postanowieniu § 1 Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Wykonawcę.
 3. Wykonawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.


VI. Postanowienia końcowe.

§ 27

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

§ 28

Regulamin znajduje się na stronie www.polskawitalna.pl oraz w siedzibie Wykonawcy wskazanej w postanowieniu § 1 Regulaminu.

 

Polecane

Dla zdrowego uskrzydlania używamy informacji zapisywanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii, a także uzyskujemy dostęp do tych informacji w celach zapewnienia prawidłowego działania strony www, utrzymania sesji po zalogowaniu oraz statystycznych. Korzystanie ze strony bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach. Więcej szczegółów, w tym na temat zmiany ustawień przeglądarki internetowej w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies.